Vyrobeno v Česku Ponožky přímo od výrobce - vyrobeno v Česku
Váš nákupní košík je prázdný.
Personal menu
Hledat

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platí pro nákup v kamenném i internetovém obchodě, který provozuje společnost BENET v.o.s.. Vymezují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost BENET v.o.s., se sídlem Manželů Burdychových 1156, Červený Kostelec 549 41, IČ: 00656020 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A XVII, vložka 107.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodnímipodmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Ochrana osobních údajů dle souladu s GDPR

  Ochrana osobních údajů

   Benet v.o.s zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů osobní údaje, které Benetu poskytujete v souvislosti s nákupem zboží či využíváním služeb (např. v rámci objednávky zboží v e-shopu, přihlášením se k odběru newsletterů na www.benet-ponozky.cz, či při reklamaci zboží). Jedná se o tyto osobní údaje:

 •  jméno a příjmení
 •  adresa doručovací, adresa fakturační
 •  identifikační číslo, daňové identifikační číslo,
 •  adresa elektronické pošty,
 •  telefonní číslo
 •  heslo v zašifrované podobě
 •  pohlaví

(dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Benet dále zpracovává údaje, které o Vás získá při nákupu zboží nebo tím, že používáte jeho služby. Jedná se o tyto údaje:

 • IP adresa
 • Soubory cookies
 • Údaje o prohlížeči a zařízení
 • Geografické údaje
 • Údaje týkající se uskutečněných nákupů (tj. např. druh, cena zboží, datum nákupu, údaje o stavu zákaznického účtu)
 • Případně jiný online identifikátor


   Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel  provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

         - požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení.

         - požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Anglická zkratka obecného nařízení, se kterou se lze setkat v odborných textech či hovoru, je GDPR (z anglického názvu General Data Protection Regulation).

Správce: BENET v.o.s
Účel: marketingové účely (neautomatizované rozhodování)
Shromažďované údaje: jméno,příjmení, telefonní číslo, mailová adresa, pohlaví (kontaktní adresa bude použita pouze pro doručení, nebude využita pro marketingové účely)
Doba souhlasu: 2 roky

Odvolat svůj souhlas můžete využitím kontaktního mailu [email protected].

Zabezpečení osobních údajů

•        Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům,  jejich pozměňování či rozšiřování.
•        u našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.
•        přístup do vašeho zákaznického konta je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém kontu vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče,zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. Prodávající nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci prodávající přímo způsobil.

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme
•        po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj po dobu objednávky a záruční doby
•        1 rok od skončení záruční doby z důvodu řešení potencionálních sporů
•        po dobu, po kterou je prodávající povinnen jakožto správce povinnen uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury vystavené společností Benet v.o.s jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.
•        souhlas pro upozornění na dostupnost zboží zůstává v platnosti do doby odeslání informace o dostupnosti, nejdéle však po dobu 1 roku nebo do jeho odvolání.
•        souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 5 let nebo do odvolání
•        komunikace 5 roky
•        soutěže 5 roky

V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

     Zasílání obchodních sdělení (newsletters) a ukládání cookies

   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

    Tyto sdělení jsou v souladu s evropským nařízením GDPR dle dobrovolném souhlasu a budou uloženy maximálně 13 měsíců od posledního použití


      Závěrečné ustanovení

    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 

    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Manželů Burdychových 1156, Červený Kostelec 549 41, adresa elektronické pošty: [email protected], telefon: 491 461 666, 607 891 668

Komunikace

Pro komunikaci s provozovatelem internetového obchodu jsou určeny kontakty uvedené v sekci Kontakty. Provozovatel si vyhrazuje právo zaslat potvrzení o přijetí objednávky, kopie této objednávky a informaci o distribuci na e-mail zákazníka předaný v rámci objednávky. Tato komunikace není považována za nevyžádanou komunikaci (SPAM). Pokud zákazník udělí souhlas pro zasílání informací prostřednictvím elektronické pošty , bude prodávajícím pravidelně informován o zajímavých slevách či akcích.

Registrace

Pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností BENET v.o.s. NENÍ NUTNÁ REGISTRACE.

Kupní smlouva

Objednávka zákazníka je návrhem kupní smlouvy a ta je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu zákazníka i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi zákazníkem a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že zákazník zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

V případě, že věc při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Mezi rozpor s kupní smlouvou patří také situace, kdy si Kupující zboží objednal, čímž uzavřel platnou kupní smlouvu, kterou Prodávající splnil vyřízením a zasláním objednávky v souladu s podmínkami smlouvy a individuální domluvou s Kupujícím, a Kupující si zboží od přepravní služby nevyzvedl. Takové jednání není považováno za odstoupení od smlouvy dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku, neboť zboží nebylo Kupujícím převzato. Prodávající po návratu zásilky od přepravní společnosti Kupujícího bude kontaktovat a při souhlasu s uhrazením nákladů spojených s opětovným zasláním zásilku Kupujícímu znovu odešle (viz manipulační poplatky). Pokud Kupující takto řádně vyřízenou objednávku nebude chtít opětovně přijmout, bude po něm požadována úhrada nákladů spojených s poštovným (viz manipulační poplatky) a balným, a to zasláním faktury za tyto náklady.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího [email protected].

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Není skladem“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1

Email: [email protected]
Web: adr.coi.cz

Nákup

Výběr zboží zákazník provede kliknutím na tlačítko 'Do košíku'. Tento celkový výběr je zákazníkovi zobrazen v Nákupní košík s celkovou cenou i počtem kusů zboží. Z košíku může být zboží odebráno, lze měnit počet kusů nebo je možné vrátit se do výběru zboží a dále nakupovat. Je-li zákazník s výběrem zboží spokojen, klikne na 'K pokladně'. Ceny jsou vždy uváděny včetně DPH.

V této fázi se zákazník dostává do fáze potvrzení nákupu, ve kterém vyplňuje či upravuje dodací a fakturační údaje. Ke svému nákupu může připojit i poznámky např. s nejpozději akceptovanou dobou dodání apod.

Ve dalším kroku si zákazník vybírá způsob dopravy a platby. Pokud zákazník vyplní do adresy doručení v rámci České republiky, není automaticky zobrazen výběr způsobu dopravy a platby do zahraničí! K ceně nákupu bude připočten manipulační poplatek (přepravné,poštovné pro ČR či SR) dle způsobu doručení a celkové ceny a druhu nakoupených produktů, viz níže uvedená tabulka manipulačních poplatků. Po výběru způsobu dopravy a platby zákazník potvrzuje uzavření závazné kupní smlouvy kliknutím na ikonu Odeslat objednávku. Po odeslání objednávky je zákazníkovi zaslán potvrzovací mail s přijetím objednávky. Zákazník může nadále pracovat se svoji objednávkou v sekci Můj účet v rámci klientského centra.

Dodací podmínky

V době objednání zboží může zákazník sledovat stav své objednávky při přihlášení v sekci Moje objednávky. Zákazník je dále informován prodávajícím o průběhu jeho objednávky a době dodání zboží emailem či telefonicky.

Vyskladnění a doprava zboží

Zboží je zasíláno přepravní službou PPL. Dodání zásilky je většinou následující pracovní den po dni podání. Balík může adresát sledovat na stránkách https://www.ppl.cz/vyhledat-zasilku - do políčka číslo zásilky zákazník napíše číslo balíku, které mu bylo odesláno emailem při odeslání zásilky.

Zboží objednané v sobotu, neděli, ve svátek je možné vyskladnit nejdříve následující pracovní den. Prodloužené doby dodání zboží jsou řešeny se zákazníkem individuálně.

Všechny zásilky jsou pojištěny a dopravce za zboží ručí. Prodávající však doporučuje zákazníkovi si vždy zásilku prohlédnout před dopravcem a v případě poškození obalu zásilky ihned s dopravcem sepsat protokol o poškození a zásilku nepřebírejte.

UPOZORNĚNÍ: zásilka, která není z vlastního přičinění zákazníka vyzvednuta včas, se vrací prodávajícímu. Prodávající je schopen zásilku na vyžádání zaslat znovu, avšak již s úhradou plného poštovného zákazníkem!

Lhůta pro vybrání balíku ponechaného přepravní službou na depu nebo na výdejním místě jsou 3 dny.

Výměna zboží

V případě, že jste si zvolili špatnou velikost a pokud do 7 dnů od převzetí zašlete nepoškozené a nepoužité zboží zpět, obratem Vám jej vyměníme za jinou Vámi požadovanou velikost. Doporučujeme však předběžnou vzájemnou domluvu e-mailem nebo telefonicky. Účtujeme pouze náklady na přepravné tj. 100,-Kč. 

Reklamace a Reklamační řád

Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

 • je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
 • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
 • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
 • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

Uplatnění reklamace

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v jeho sídle. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Lhůta pro uplatnění práv

 Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

Vyřízení reklamace

 Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

Platba zboží

Zboží lze zaplatit:

 • převodem na účet
 • zaplacením dobírky
 • platba v hotovosti v kamenné prodejně
 • platba zálohové faktury
 • po domluvě platba na fakturu
 • platební kartou online


V případě platby na učet jsou informace o platbě zaslány emailem a  zboží je zákazníkovi zasláno nebo předáno po připsání částky na bankovní účet prodávajícího. Důležité je uvést správný variabilní symbol (číslo faktury).

Číslo účtu: 140540551/0100 Komerční banka

Číslo euroúčtu Poštovní spořitelna: IBAN: CZ2201000000000140540551

BIC (SWIFT): KOMBCZPP                                                   

UPOZORNĚNÍ: V případě platby na účet je vhodné, aby zákazník vyčkal kontaktu prodávajícího, který zákazníkovi aktuálně sdělí stav skladových zásob objednaného zboží. Pokud není prodávající zboží schopen dodat, předejde se tak zbytečnému zpětnému zasílání platby. Jakmile i přes toto upozornění, zákazník zašle platbu okamžitě po učinění objednávky a prodávající není schopen zboží z jakéhokoliv důvodu dodat, bude platba vrácena hned po zjištění této skutečnosti, avšak bez poplatků za odchozí a příchozí platby!

Objednané zboží lze kromě zaslání přepravní službou vyzvednout také osobně v kamenném obchodě poté, co bude zákazníkovi doručeno oznámení o připraveném zboží k odběru emailem. Platba tak může být zákazníkem učiněna v hotovosti v obchodě.

Platba platební kartou online:

 • po odeslání objednávky budete přesměrováni na bezpečnou platební bránu společnosti ComGate Payments, a.s., kde zadáte potřebné údaje.
 • pokud je transakce autorizována, platba proběhne okamžitě a zboží odešleme
 • platební brána podporuje bezpečný protokol platby, my ani platební brána nemáme přístup k údajům o Vaší kartě, vše je pouze v rukou banky
 • ComGate Payments, a.s. je platební instituce, která spadá pod dohled České národní banky. Vedle toho je ze zákona povinným subjektem vůči Ministerstvu financí České republiky, se kterým spolupracuje v otázkách zamezení praní špinavých peněz (AML).

Platba v kamenné prodejně na adrese:

Manž. Burdychových 1156, Červený Kostelec, 549 41

- na prodejně lze platit pouze v hotovosti (není možné platit kartou)

Otevírací doba:

PO 08:00 - 12:00

ÚT 12:00 – 16:00

ST 8:00 – 12:00

ČT 12:00 - 16:00

Cenu přepravného a možnost dopravy naleznete v dodacích podmínkách.